Maintenance

  • Our website is currently under maintenance
  • 我们的网站正在进行系统维护
  • Sedang berlangsung pemeliharaan sistem di website kami
  • เว็บไซต์ของเราอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ
  • Bảo trì hệ thống đang diễn ra trên trang web của chúng tôi
maintenance bar
SYSTEM MAINTENANCE
Our website is under maintenance, you will not be able to access our website during this period. Apologize for any inconvenience caused.
Toll Free : China (+639369995188) ; Indonesia (+639272388188) ; Thailand (+639064788188) ; Vietnam (+639157998188) ; Malaysia (+639772520188)
系统维护中
我们的网站正在進行维护,在此期间您将无法访问我们的网站。 如造成任何不便,敬请见谅。
免付电话 : 中国 (+639369995188) ; 印尼 (+639272388188) ; 泰国 (+639064788188) ; 越南 (+639157998188) ; 马来西亚 (+639772520188)
Sistem Pemeliharaan
Website kami sedang melangsungkan pemeliharaan,Anda tidak akan dapat mengakses website kami selama periode tersebut. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
Layanan Telepon Gratis : China (+639369995188) ; Indonesia (+639272388188) ; Thailand (+639064788188) ; Vietnam (+639157998188) ; Malaysia (+639772520188)
การปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้การบำรุงรักษา, คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
โทรฟรี : ประเทศจีน (+639369995188) ; ประเทศอินโดนีเซีย (+639272388188) ; ประเทศไทย (+639064788188) ; เวียดนาม (+639157998188) ; ประเทศมาเลเซีย (+639772520188)
Bảo trì hệ thống
Công ty sẽ là duy trì hệ thống,trong khi tất cả các trang không thể được sử dụng cho bất kỳ sự bất tiện, xin vui lòng hiểu quý khách có thắc mắc về vấn đề này, vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách
Số điện thoại miễn phí : Trung Quốc (+639369995188) ; Indonesia (+639272388188) ; Thái Lan (+639064788188) ; Việt Nam (+639157998188) ; Malaysia (+639772520188)